Geraldine Hudson – Human Nature ? Pt 2

Human Nature ? Pt 2 var Geraldine Hudsons första soloprojekt i Skandinavien. Bestående omväxlande av performance, fotografi och installation, kan projektet som helhet ses både som en hyllning och lekfull kritik av idén om esoteriska ritualer. Det skenbara motsägelsen av detta Janus-perspektiv kan bidra till att skapa en plats för verklig eftertanke och öppet tänkande.

21 september – 19 october 2013

This slideshow requires JavaScript.

Ritual – En process eller ett antal handlingar som vidtas i en viss sekvens, ofta vid specifika religiösa eller högtidliga tillfällen – Tillsammans med symboliska föremål får dessa handlingar ett starkt betydelse i andliga sammanhang.

Vardagen i västeuropeiska samhällen styrs ofta av krafter bortom vår omedelbara kontroll. De rutiner och regler som vi lever efter är ofta inte något vi vi har skapat själva. Valfrihet har blivit något av en mantra för den moderna världen, men de val vi ställs inför framstår allt oftare som begränsande snarare än befriande. Den smala uppsättning normativa livsstilsval som har blivit status quo för dagen skiftar och ändras till viss del på en regelbunden basis för att ge sken av att vi rör oss framåt och utvecklas med sikte på hägringen av en mer upplyst morgondag. Dock verkar våra samtida liv i det post-industriella samhället erbjuda mindre och mindre möjlighet till reflektion och ännu mindre utrymme för någon betydelsefull enskild handling eller uttryck. Vardagens alla små handlingar kan ses som en uppsättning ritualer som vi följer slaviskt. Men har de någon verklig betydelse för oss? Är de till hjälp eller ett hinder för oss i vår utveckling?

Behöver vi hitta nya ritualer? Ska vi försöka återupptäcka och omvärdera forna tiders rituella traditioner? Borde vi överge vår dagliga kommunikation med modernitetens mångfasetterade nätverksgudar och leta efter äldre mysterier? Geraldine Hudson har skapat ett nytt projekt för Atelier 123 med titeln Human Nature ? Pt 2 där hon undersöker människans behov av att använda sig av olika rituella former. I hennes konstnärskap har Hudson väckt frågor om autenticitet, ursprungsbeteckningar och kulturella normer. Human Nature ? Pt 2 kommer att ta olika former och kommer att utvecklas och växa med tiden. Med början i ett evenemang på en hemlig plats i Hökarängen, fortsätter projektet att utvecklas med en storskalig installation på Atelier 123 och ett avslutande evenemang en månad senare .

I detta projekt, driver Geraldine Hudson oss att undersöka vilken roll ritual kan spela i våra dagliga liv, och ger oss möjlighet att återupptäcka och återuppfinna äldre rituella traditioner. Oavsett om vi är fast övertygade om modernitetens obestridliga giltighet eller förkastar den för att vi hellre vill romantisera “skriet från den vilda naturen”, kan en färsk perspektiv på rituella traditioner ge oss möjlighet att staka ut vår egna individuella väg, tillåta oss att lämna den väl upptrampade vägen av förutfattade meningar och slå ut i det okända. En kulturell separation mellan människor och naturen har varit fast cementerade i vår tid. Med tanke på att många försök att vända denna strävan mot en föreställd ursprungstillstånd som i sig är en artificiell konstruktion, kan värdet av ritualen vara att möjliggöra skapandet av flexibla individuella modeller för att närma sig naturen.

————————————————————————————————

Human Nature? Pt 2 was Geraldine Hudson’s first solo project to be presented in Scandinavia. Consisting variously of performance, photography and installation, the project as a whole can be seen as a simultaneous exaltation and playful criticism of the idea of esoteric ritual practice. It is in the seeming contradiction of this Janus-faced perspective that a space for real reflection and open thought might be formed.

21st September – 19th October 2013

Ritual – A process or set of actions undertaken in a particular sequence, often for a specified religious or solemn occasion – in a spiritual context, these actions along with symbolic objects are strongly imbued with meaning.

The daily lives lived by individuals in contemporary western European societies are often governed by forces beyond our immediate control. The routines and rules we live by are often not of our own making. Freedom of choice has become something of mantra for the modern world, yet the choices we are presented with seem more and more often to be limiting rather than liberating. The narrow set of normative life choices that have become the status quo of today shift and alter slightly on a regular basis to give the sense that we are progressing and evolving towards the mirage of a more enlightened tomorrow. However, contemporary life in post-industrial society seems to offer less and less opportunity for reflection and even less space for any real individual action or expression. All the minutia of daily life could be conceived as a set of rituals that we adhere slavishly to. But do they hold any real meaning for us? Do they help us to grow or do they simply keep us in a state of arrested development?
Do we need to find new rituals? Should we attempt to rediscover and re-evaluate the ritual traditions of times gone by? Should we abandon our daily communications with the many faceted network deities of modernity and go looking for older mysteries? Geraldine Hudson has created a new project for Atelier 123 entitled Human Nature? Pt2 in which she examines the human need to engage with various ritual forms. Through much of her artistic practice, Hudson has raised questions about authenticity, concepts of origin, and cultural norms. Human Nature? Pt2 will take a variety of forms and will develop and grow over time; starting with a public event at an as yet undisclosed location in Hökarängen, continuing with the evolution of a large-scale installation at Atelier 123 and culminating in a closing event a month later.

In this project, Geraldine Hudson pushes us to examine what role ritual might play in our daily lives, and presents us with the possibility of rediscovering and reinventing older ritual traditions. Whether we are firmly convinced of the unquestionable validity of modernity or reject it in favour of romanticizing “the call of wild nature”, a rediscovery of ritual traditions may offer us the possibility of staking out our own individual path, allowing us to leave the well-trodden road of preconceived ideas and strike out into the unknown. A cultural separation between people and the natural world has been firmly cemented in our time. Given that many of the attempts to reverse this strive towards an imagined original state of purity that is in itself an artificial construct, the value of ritual might be to allow for the creation of flexible individual models for approaching the natural world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s