Ami Kohara – R/L E/I/Y A

 

ami vika

Vi på Atelier 123 är stolta att kunna presentera ett nytt verk av Ami Kohara.

Verket har titeln R/L E/I/Y A och är en ljudinstallation i vilken konstnären presenterar undersökningar och upplevelser av ett specifikt rum.

I detta nya verk presenterar Ami Kohara spår av personliga intima ögonblick och upplevelser som blandas med spår av andra individers liv samt flödet av till synes obetydliga vardagliga händelser. En första illusorisk känsla av tystnad ger vika för alla de små svaga ljud som uppstår av att “bara vara” i ett rum. Kroppens ljud – andning, en kurrande mage, – kolliderar med ljudet av ett hetsigt gräl i en angränsande lägenhet och någon som sjunger med till rockmusik. Samtidigt som man försöker ignorera ljudet som sipprar in till rummet utifrån, tycks kroppens interna ljud förstärkas och förflyttas. Tankarna fokuserar på den optimala nivån av tystnad för boendemiljön.

Konstverket tar sin utgångspunkt i konstnärens tankar om vikten av tystnad för att kunna vara ensam, då hon är fast besluten att inte påverkas av skeenden utanför sig själv. Viljan att skapa ett eget personligt utrymme i den utsträckning som man kan hålla i schack alla dömande tankar, sociala påtryckningar och andra typer av yttre påverkan. Ljudet från den egna kroppen verkar dock också få en betydande roll i denna tankeprocess, som om kroppen har ett eget märkligt sätt att tänka och uttrycka sig. Kroppens ljud avbryter sökandet efter stillhet, och därigenom verkar kroppen vilja säga att denna längtan efter ensamhet och stillhet är omöjlig eller är ett felaktigt sätt att resonera.

Fokuserat lyssnande och stillhet skapar en specifik fysisk förståelse och erfarenhet av den egna kroppen och det givna arkitektoniska rum man befinner sig i. Under tiden hon skapade verket R/L E/I/Y A, delade konstnären det givna rummet tillsammans med en annan varelse: en katt. Den nya och närgångna relationen till katten utvecklades också till ett slags verktyg för att mäta rummet. Det tysta kommunikationen med katten introducerade en annan sorts ram att förhålla sig till när hon utforskade hennes relation till platsen. Kattens olika ljud blandas med ljuden av konstnärens kropp och ljuden från rummet.

Det finns ett stort antal perspektiv på varje ögonblick eller händelse. Flera olika beskrivningar av och referenser till specifika givna ögonblick existerar samtidigt, och fungerar som snedvridningar av varandra. Att helt enkelt “bara vara” i ett rum är inte en enkel eller enfaldig handling. Tystnad och stillhet förstärker sammanflödet av tankar och minnen med slumpmässiga externa händelser, vilket skapar en intrikat väv av nya ögonblick, glittrande flyktiga händelser, som har samma slags simultana enorm tyngd och lätthet som dammkorn som flyter i solljus.

Verket R/L E/I/Y A presenterar en upplevelse av kroppens fysikalitet och upplevelsen av ett arkitektoniskt rum, och frågan om hur eller om det är möjligt eller önskvärt att relatera dessa erfarenheter genom ett verbalt språk. Katten kan förstås som ett slags rumskompis; som andas, spinner, tar upp plats, en annan kropp vars handlingar kan relateras till på ungefär samma sätt som konstnärens handlingar. Men katten är också något av en guide till platsen; dess vanor och rörelser fungerar som en uppsättning referenspunkter till rummet, men som inte vägs ner med språkliga eller kulturella innebörder och konsekvenser.

Ami Koharas utställning på Atelier 123 sker parallellt med en utställning med verk av konstnären Viktorija Eksta på Cigarrvägen 13. Konstverk av Viktorija Eksta kommer även att visas tillsammans med Ami Kohara verk på Atelier 123. Dessa två överlappande utställningar i två angränsande rum för konst i Hökarängen är ett resultat av en diskussion mellan Ami Kohara och Viktorija Eksta som resulterade i att de skapade nya konstverk specifikt inspirerade av varandras arbeten.

Vernissage på lördag den 30e augusti Kl 19.00-21.00.
Atelier 123, Piprensarvägen 8, 123 57, Hökarängen.
Utställningen pågår t.o.m. den 7e september.
För att planera ditt besök, kontakta Atelier 123.

————————————————————————————————————

We at Atelier 123 are delighted to present a new work by Ami Kohara.

In her work entitled R/L E/I/Y A, Kohara exhibits the process of investigating and experiencing a given space in the form of a sound installation.

In this new work, Ami Kohara presents traces of personal intimate moments and experiences as they intermingle with traces of the lives of others and the flow of seemingly insignificant events that envelop us on a daily basis. An initial illusive sense of silence gives way to all the slight and quiet sounds of simply being in a room. The sounds of the body – breathing, a rumbling stomach, – clash with the sounds of a heated quarrel in the neighbouring apartment and loud singing to rock music. While trying to ignore the sounds seeping in to the room from outside, the internal sounds of the body seem to become magnified and displaced. Thoughts focus on the optimal amount of silence for the living environment.

The work takes as its point of departure, the artist’s thoughts about the importance of silence for being able to be alone, determined to not be unduly influenced by things outside herself. The will to make a space one’s own to the extent that one can keep at bay all judgmental thoughts, social pressures or other kinds of external influences.
But the sounds made by one’s own body seem to take on a role in this thought process, as if the body has its own peculiar way of thinking and expressing itself. By interrupting the search for stillness, the body seems to want to say that this longing for solitude and stillness is impossible or an incorrect way of thinking.

The acts of concentrated listening and focused stillness create a specific physical understanding and experience of one’s own body and of the given architectural space it occupies. Whilst creating R/L E/I/Y A, Kohara shared and navigated the given space together with another cohabitant: a cat. The sudden and intimate relationship that formed with the cat evolved into a kind of tool with which to measure the space. The quiet interaction with the cat introduced another framework to relate to when occupying the space. The sounds the cat makes mingling with the sounds of the artist’s body and the sounds of the room.

There is a vast range of perceptions of any given moment or event. Multiple descriptions and references to any given moments exist simultaneously, and function as distortions of one another. To simply “be” in a space is not an altogether simplistic and monotonous action. Quiet and stillness amplify the confluence of thoughts and memories with the random turning of external events, creating an intricate weave of new moments, sparkling ephemeral events, with all the simultaneous magnitude and slightness of dust motes floating in sunlight.

The work R/L E/I/Y A presents the audience with the experience of the physicality of the body and the experience of an architectural space, and the question of how or if it is possible or desirable to relate these experiences through language. The cat can be related to as a roommate of sorts; breathing, purring, making sounds, taking up space, another body whose actions are to be related to in much the same way as the artist relates to her own. But the cat is also something of a guide to the space, its habits and actions serving as a set of reference points to the space, but ones that are not weighed down with the meanings and implications of language.

Ami Kohara’s exhibition at Atelier 123 takes place at the same time as an exhibition of works by artist Viktorija Eksta at Cigarrvägen 13. A work by Viktorija Eksta will be shown alongside Ami Kohara’s work at Atelier123. These two overlapping exhibitions at two neighbouring art spaces in Hökarängen are the result of Ami Kohara and Viktorija Eksta making new art works specifically inspired by each other’s work.

Exhibition opening on Saturday the 30th of August 19.00-21.00.
Atelier 123, Piprensarvägen 8, 123 57, Hökarängen.
The exhibition will continue until the 7th september.
To plan your visit, contact Atelier 123.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s