Finissage Human Nature ? Pt 2

Attachment-1-1

Lördag 19 oktober, 18.00 – 21.00, Atelier 123.

En hel måncykel har snart passerat sedan ritualen som inledde projektet Human Nature ? Pt 2 utfördes.

Septembers skördemåne lämnar nu plats för oktobers blodmåne eller jaktmåne.

För att avsluta Geraldine Hudsons konstprojekt Human Nature ? Pt 2 bjuder vi nu in till en finissage på lördag kväll.

Human Nature ? Pt 2 har tagit olika former och har utvecklas och vuxit under utställningsperioden.

Välkommen till Atelier 123 kl 18.00 då vi presenterar utställningen Human Nature ? Pt 2 i dess slutgiltiga form.

“I detta projekt, driver Geraldine Hudson oss att undersöka vilken roll ritual kan spela i våra dagliga liv, och ger oss möjlighet att återupptäcka och återuppfinna äldre rituella traditioner. Oavsett om vi är fast övertygade om modernitetens obestridliga giltighet eller förkastar den för att vi hellre vill romantisera “skriet från den vilda naturen”, kan en färsk perspektiv på rituella traditioner ge oss möjlighet att staka ut vår egna individuella väg, tillåta oss att lämna den väl upptrampade vägen av förutfattade meningar och slå ut i det okända. En kulturell separation mellan människor och naturen har varit fast cementerade i vår tid. Med tanke på att många försök att motverka detta fenomen strävar efter en föreställd ursprungstillstånd som i sig är en artificiell konstruktion, kan värdet av ritualen vara att möjliggöra skapandet av flexibla individuella modeller för att närma sig naturen”.

————————————————————————————–

Lördag 19 oktober, 18.00 – 21.00, Atelier 123.

A whole lunar cycle will soon have passed since the ritual that marked the beginning of Human Nature? Pt 2 was carried out.

The Harvest moon of September will soon be replaced by the blood moon or hunters moon of October.

To mark the end of Geraldine Hudson’s project Human Nature ? Pt 2, we are now inviting you all to a finissage event on Saturday evening.

Human Nature? Pt 2 has taken a variety of forms and developed and grown throughout the exhibition period.

Welcome to Atelier 123 at 18.00 when we will present the exhibition in its final form.

“In this project, Geraldine Hudson pushes us to examine what role ritual might play in our daily lives, and presents us with the possibility of rediscovering and reinventing older ritual traditions. Whether we are firmly convinced of the unquestionable validity of modernity or reject it in favour of romanticizing “the call of wild nature”, a rediscovery of ritual traditions may offer us the possibility of staking out our own individual path, allowing us to leave the well-trodden road of preconceived ideas and strike out into the unknown. A cultural separation between people and the natural world has been firmly cemented in our time. Given that many of the attempts to reverse this strive towards an imagined original state of purity that is in itself an artificial construct, the value of ritual might be to allow for the creation of flexible individual models for approaching the natural world”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s