copy/copy – an exhibition of transference

image

Atelier 123 och Constellation Projects är stolta att presentera copy/copy, en kollaborativ utställning med verk av konstnären Cecilia Hultman (Stockholm) och konstnären och skribenten Matthew Alexander King (Kapstaden). Hultman och King utgår från samlandet och kopierandet av information och intryck i sina försök att nå alternativa beskrivningar av världen, såväl sociala, geografiska och personliga. De två konstnärerna närmar sig ämnet från olika perspektiv och med olika konstnärliga uttryck, men arbetar båda med ett konceptuellt förhållningssätt till konsten.

Matthew Alexander King är konstnär och skribent baserad i Kapstaden, vars arbete ofta presenterar misslyckanden och förvrängningar som konstnärliga gester. I copy/copy presenteras Kings pågående projekt Notes Towards Making Work. En serie texter som innefattar verkliga anteckningar om att skapa verk, insamlade citat, vaga dagboksutdrag, aforistiska uttalanden, och mer därtill. Verket försöker artikulera den intellektuella processen i skapandet av konst, samtidigt som det antyder att denna artikulation inte är fullt möjligt.

Stockholms-baserade konstnären Cecilia Hultman är djupt engagerad i avteckningen och omtolkningen som varje avbildning och översättning innebär. Hon är främst intresserad av direkta representationer och förhållandet mellan språk och teckning som ett poetiskt sätt att se på verkligheten. I copy/copy har konstnären samlat fysiska hörn av olika slag och från olika sammanhang, vilka hon förenat i en teckningsinstallation, i form av avtecknade blyertsversioner, med precision och skärpa.

Utställningen copy/copy undersöker transkription och reproduktion som självständiga konstverk och delar av konstnärliga processer. Utställningen fungerar som en reaktion mot den prevalenta föreställningen om konstnären som ett ensamt geni och istället strävar efter att lyfta fram de många inspirationskällor, samtalstrådar och informella samarbeten som bidrar till merparten av all konstnärlig produktion. Kopiering och upprepning leder alltid till att något nytt skapas. Utställningen utvecklades genom månader av samtal och korrespondens, och presenterar en installation bestående av anteckningar, teckningar och samtalsfragment. Copy/copy beskriver en djup utforskning av språket, föremålens språk, samt överföring av kunskap.

Hultman och King, som bor och arbetar i geografiskt motsatta lägen, presenterades för varandra via e-post och uppmuntrades att delta i en dialog om kopiering och utbyten av idéer och vilken betydelse detta har för deras arbeten. Förutom de utställda verken, kommer projektet att fungera som en plattform för att främja och fortsätta denna diskussion, och för att skapa en publikation med bidrag och uttalanden från inbjudna konstnärer, curatorer och gäster. Publikationen kommer att färdigställas efter utställningens slut.

Curatorerna för utställningen copy/copy är Sally Müller och Heather Jones och projektet skapades i samarbete med Finbar Krook Rosato från Atelier 123. Copy/copy är en del av den fortlöpande projektserien Constellation Projects, där Sally Müller och Heather Jones strävar efter att inspektera och testa gränserna för kollaborativa curatoriella och kreativa processer. Constellation Projects ämnar experimentera med och utmana det gängse utställningsformatet.

copy/copy är det första projektet i en planerad serie och därmed en katalysator för framtida samarbeten. copy/copy presenterar verk av två unga konstnärer, samtidigt som projektet lyfter fram delar av en dialog mellan konstnärer, konstverk och utställningar.

Vernissage kl 17.00 – 21.00, fredag den 3 maj 2013. 
Öppettider därefter varierar. För att planera ditt besök, kontakta Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-post finbarrosato@hotmail.com eller ring oss på telefon 0702448391.

Utställningen pågår t.o.m. den 28e maj
————————————————

Atelier 123 and Constellation Projects is proud to present copy/copy, a collaborative exhibition between Swedish artist Cecilia Hultman and Cape Town-based artist and writer Matthew Alexander King. Hultman and King use the act of collecting and copying to attempt to reveal truths about the worlds around them- be they social, geographic or personal. Approaching subject matter from very different cultural entry points, the artists use similar conceptual and creative processes to make visible aspects of life often left unnoticed.

Matthew Alexander King is an artist and writer based in Cape Town whose work often presents failure and misrepresentation as an artistic gesture. copy/copy will present King’s ongoing project Notes Towards Making Work. It is essentially a series of texts comprising: actual notes about making work, gathered quotations, vague diaristic extracts, aphoristic statements, and more besides. These texts are presented each on an A4 piece of paper, which in turn are presented in a tightly spaced grid. The offered information is over‐whelming and immersive. The work attempts to articulate the intellectual process of making art, while at the same time suggesting that this articulation is not entirely possible.

Cecilia Hultman is a Stockholm‐based artist deeply engaged in the act of drawing and the reinterpretation of found material. She is primarily interested in direct representation and the relationship between language and drawing. Hultman’s work examines language use and word choice in expression, and makes connections with the aspects of choice and repetition inherent in the drawing process. Both are means of translation. In copy/copy the viewer will see the artist’s ‘notations’ on the physical world, embodied by texts and objects, represented in her extremely accurate pencil drawings.

copy/copy examines the role of transcription and reproduction in artwork both as artistic process and final form. The exhibition serves as a reaction against the still prevalent notion of the artist as isolated genius and instead seeks to highlight the multiple inspirational sources, conversational strands, and informal collaborations that contribute to the majority of artistic production. Through the act of copying, something new is always made. Evolving through months of conversation and correspondence, the exhibition presents an installation of notes, drawings, and conversational fragments. copy/copy describes a deep exploration of language, the languages of things, and the transferability of knowledge.

Hultman and King, who live and work in geographically opposed locations, were introduced via email and encouraged to engage in a dialogue about the role of copying and the sharing of ideas within their work. In addition to the presented artworks, the exhibition serves as a platform to further this discussion through the collaborative creation of a publication by the same name, with contributions from invited artists, curators, and guests. The publication will be printed after the closing of the exhibition.

copy/copy is curated by Sally Müller and Heather Jones in collaboration with Finbar Krook Rosato of Atelier 123. Within the series Constellation Projects, curators Sally Müller and Heather Jones strive to inspect and test the boundaries of collaborative curatorial and creative processes, as well as experiment with and challenge the expected exhibition format.

copy/copy is the initial project and thereby the catalyst for future collaborative ventures. copy/copy desires not only to present the work of two emerging artists, but also highlight the strands of dialogue between artists, artwork, and exhibition.

Opening 17.00 – 21.00, Friday the 3rd May 2013. 
Opening hours thereafter may vary. To plan your visit contact Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-mail finbarrosato@hotmail.com or call us on 0702448391.

The exhibition will continue until the 28th of May.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s