Vernissage! Aiko Kubo – projekt Please Don’t make Hökarängen Cooler

aiko-kuba-wordpress-image

Finbar Rosato, Maria Andersson och Aiko Kubo hälsar er välkomna att besöka och delta i Aiko Kubos projekt Please Don’t make Hökarängen Cooler som kommer att äga rum på Atelier 123 under april månad 2013.

En teckning i blyerts på papper blev utgångspunkten för konstnären Aiko Kubos projekt Please Don’t make Hökarängen Cooler. Aiko Kubo arbetade på en enda teckning i flera veckor, en avbildning av ett rum i hennes hem. I takt med att teckningen utvecklades och förändrades genom konstnärens arbetsprocess, kände hon att kvaliteterna hos själva rummet som hon skildrade förändrades över tiden, och hon upplevde rummet som en helt annan typ av plats vid varje enskild tillfälle hon arbetade med teckningen. Detta var början till en tankeprocess om platserna vi kallar för hem. Efter att ha bott i Sverige i mer än två år har projektet uppstått ur konstnärens upplevelser, känslor och förståelse av Stockholm som en stad, Sverige som land, och “hem” som en plats och idé.

Projektet har skapats specifikt för Hökarängen. Även om hon inte är bosatt i Hökarängen började Aiko Kubo utforska området på grund av hennes omedelbara känsla av anknytning till platsen och på grund av möjligheten att arbeta med Atelier 123 som ligger i bostadsområdet kring Tobaksvägen. Aiko Kubos förkärlek för Hökarängen grundar sig inte i folkhemsnostalgi, en omvärdering av områdets modernistiska arkitektur eller den senaste utvecklingen av kulturella projekt. Aiko Kubo är intresserad av förhållandet mellan invånarna och deras hem. Ursprungen till en känsla av tillhörighet kan finnas i de enkla sakerna som tas för givet och förbises. De små händelser som äger rum i staden och oftast glöms bort är de som utgör platsens historia. Det är dessa händelser som Aiko Kubo vill undersöka.

För de människor som flyttade in när husen var nybyggda, kan Hökarängen ha känts som en sorts ”icke-plats”. Husen kan i början ha haft en aura av att vara kliniska och standardiserade; arkitektens planritningar och design kan ha kastat en lång skugga över de människor som gjorde området till sitt hem. Hökarängen har fått sin känsla av “plats” över flera generationer och via olika inflyttningsvågar. Vissa av de människor som idag ser Hökarängen som sin hemort har bott i området hela sina liv medan andra har flyttat dit som vuxna och bott där ett fåtal år. Det är dessa människors historier som Aiko Kubo vill höra.

Aiko Kubo arbetar med ett pågående projekt med titeln “Making memories”. Hon arbetar med att skapa föremål som uttryck för personliga minnen av vardagliga händelser. Syftet med projektet är att se hur konstnären utvecklar en känsla av tillhörighet med de platser hon befinner sig i. Olika aspekter av projektet “Making memories” kommer att presenteras på Atelier 123, med syfte att visa förhållandet mellan två olika aktiviteter på två olika platser, en som är intimt bunden med konstnärens eget hem och en som tar form genom detta projekt i Hökarängen.

Möten och utbyten med Hökarängenbor kommer att vara en lika viktig aspekt av detta projekt som skapandet och presentationen av konstföremål. Aiko Kubo vill träffa så många människor i alla åldrar och bakgrunder med anknytning till Hökarängen och be dem att aktivt delta i sin arbetsprocess. Under april månad kommer Atelier 123 fungera både som Aiko Kubos ateljé och utställningsrum. Under hela den tid som projektet pågår och med början vid öppningskvällen, kommer Aiko Kubo att be alla besökare att dela med sig av sina erfarenheter av platserna där de bor, minnen och tankar om hem, och känslor av engagemang och tillhörighet. Detta kan ske i form av skriftliga berättelser, ljudinspelningar, teckningar eller föremål. Besökarna ska känna sig fria att bidra vad de vill på sitt besök till projektrummet Atelier 123. Besökare kan ta med sig något som de redan har förberett eller tänkt igenom, såsom små föremål som kan lånas ut till konstnären under projektets gång, eller berättelser och teckningar som kan utföras eller spelas in vid besök på Atelier 123.

Vernissage kl 17.00 – 21.00, fredag den 5 april 2013. Finissage kl 17.00 -21.00, fredag den 26 april 2013.

Öppettider varierar. För att planera ditt besök, kontakta Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-post finbarrosato(@)hotmail.com eller ring oss på telefon 0702448391.
———————————————————————————————–

Finbar Rosato, Maria Andersson and Aiko Kubo welcome you to visit and take part in Aiko Kubo’s project Please Don’t make Hökarängen Cooler which will take place at Atelier 123 during the month of April 2013.

An observational drawing in pencil on paper became the starting point for artist Aiko Kubo’s project Please Don’t make Hökarängen Cooler. Aiko Kubo worked on one single drawing for several weeks, an image depicting a room that she lives in. As the drawing developed and changed through the artist’s working process, she felt that the quality of the space she was depicting changed over time, experiencing the room as a different kind of space on each occasion. Having lived in Sweden for more than two years, this project has arisen from the artist’s experiences, feelings and understanding of Stockholm as a city, Sweden as a country, and ‘home’ as a place and idea.

This project has been created specifically for Hökarängen. Although she is not resident in Hökarängen, Aiko Kubo started doing research in the neighbourhood because of her immediate sense of attachment to the place and because of the possibility of working with Atelier 123, located in the middle of the residential area around Tobaksvägen. Aiko Kubo’s fondness for Hökarängen does not lie in a nostalgic view of the Swedish “Folkhem”, a reappraisal of the area’s modernist architecture or in the recent development of cultural projects in the area. Aiko Kubo is interested in the relationship between inhabitants and their homes. The roots of attachment might be located in the simple things that are taken for granted and overlooked. The small events that take place in a town and are often immediately forgotten are those that make the history of this place. It is these events that Aiko Kubo wants to investigate.

For the people who first moved in when the houses were newly built, Hökarängen may have had a feeling of placelessness. The houses may initially have had an aura of being clinical and standardized, the architect’s blueprints and designs casting a long shadow over the people who made these areas their homes. Hökarängen has gained its sense of ‘placeness’ over several generations. The people who see Hökarängen as their hometown may have lived in the area all their lives or may have moved there as adults and lived there only a few short years. It is these people’s stories that Aiko Kubo wants to hear.

Aiko Kubo works with an on-going project entitled ‘Making memories’, through which she intentionally works to create objects as manifestations of personal memories of everyday events. The aim of the project is to see how the artist becomes attached to the places she finds herself in. The ‘Making Memories’ project will be presented in various forms at Atelier 123, showing the relationships between two different activities in two different places, one which is intimately connected with the artist’s own home and the other with her work for the project in Hökarängen.

Meetings and exchanges with local residents will be as vital an aspect of this project as the creation and exhibition of art objects. Aiko Kubo wishes to meet as many people of all ages and backgrounds with a connection to Hökarängen and to ask them to actively participate in her working process. During the month of April, Atelier 123 will function both as Aiko Kubo’s studio and exhibition space. For the duration of the project and beginning on the opening evening, Aiko Kubo will be asking all visitors to share their experiences of where they live, memories and ideas of home, feelings of commitment and attachment. This can be in the form of written stories, audio recordings, drawings, or objects. Visitors should feel free to contribute what they want upon their visit to the project space. Visitors may bring something that they have already prepared or thought out, such as small objects that can be loaned to the artist for the show, or stories and drawings that can be made or recorded while visiting Atelier 123.

Opening 17.00 – 21.00, Friday the 5th April 2013. Closing event 17.00 – 21.00, Friday the 26th April 2013. Opening hours may vary. To plan your visit contact Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-mail finbarrosato(@)hotmail.com or call us on 0702448391.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s