Ami Kohara – R/L E/I/Y A

 

ami vika

Vi på Atelier 123 är stolta att kunna presentera ett nytt verk av Ami Kohara.

Verket har titeln R/L E/I/Y A och är en ljudinstallation i vilken konstnären presenterar undersökningar och upplevelser av ett specifikt rum.

I detta nya verk presenterar Ami Kohara spår av personliga intima ögonblick och upplevelser som blandas med spår av andra individers liv samt flödet av till synes obetydliga vardagliga händelser. En första illusorisk känsla av tystnad ger vika för alla de små svaga ljud som uppstår av att “bara vara” i ett rum. Kroppens ljud – andning, en kurrande mage, – kolliderar med ljudet av ett hetsigt gräl i en angränsande lägenhet och någon som sjunger med till rockmusik. Samtidigt som man försöker ignorera ljudet som sipprar in till rummet utifrån, tycks kroppens interna ljud förstärkas och förflyttas. Tankarna fokuserar på den optimala nivån av tystnad för boendemiljön.

Konstverket tar sin utgångspunkt i konstnärens tankar om vikten av tystnad för att kunna vara ensam, då hon är fast besluten att inte påverkas av skeenden utanför sig själv. Viljan att skapa ett eget personligt utrymme i den utsträckning som man kan hålla i schack alla dömande tankar, sociala påtryckningar och andra typer av yttre påverkan. Ljudet från den egna kroppen verkar dock också få en betydande roll i denna tankeprocess, som om kroppen har ett eget märkligt sätt att tänka och uttrycka sig. Kroppens ljud avbryter sökandet efter stillhet, och därigenom verkar kroppen vilja säga att denna längtan efter ensamhet och stillhet är omöjlig eller är ett felaktigt sätt att resonera.

Fokuserat lyssnande och stillhet skapar en specifik fysisk förståelse och erfarenhet av den egna kroppen och det givna arkitektoniska rum man befinner sig i. Under tiden hon skapade verket R/L E/I/Y A, delade konstnären det givna rummet tillsammans med en annan varelse: en katt. Den nya och närgångna relationen till katten utvecklades också till ett slags verktyg för att mäta rummet. Det tysta kommunikationen med katten introducerade en annan sorts ram att förhålla sig till när hon utforskade hennes relation till platsen. Kattens olika ljud blandas med ljuden av konstnärens kropp och ljuden från rummet.

Det finns ett stort antal perspektiv på varje ögonblick eller händelse. Flera olika beskrivningar av och referenser till specifika givna ögonblick existerar samtidigt, och fungerar som snedvridningar av varandra. Att helt enkelt “bara vara” i ett rum är inte en enkel eller enfaldig handling. Tystnad och stillhet förstärker sammanflödet av tankar och minnen med slumpmässiga externa händelser, vilket skapar en intrikat väv av nya ögonblick, glittrande flyktiga händelser, som har samma slags simultana enorm tyngd och lätthet som dammkorn som flyter i solljus.

Verket R/L E/I/Y A presenterar en upplevelse av kroppens fysikalitet och upplevelsen av ett arkitektoniskt rum, och frågan om hur eller om det är möjligt eller önskvärt att relatera dessa erfarenheter genom ett verbalt språk. Katten kan förstås som ett slags rumskompis; som andas, spinner, tar upp plats, en annan kropp vars handlingar kan relateras till på ungefär samma sätt som konstnärens handlingar. Men katten är också något av en guide till platsen; dess vanor och rörelser fungerar som en uppsättning referenspunkter till rummet, men som inte vägs ner med språkliga eller kulturella innebörder och konsekvenser.

Ami Koharas utställning på Atelier 123 sker parallellt med en utställning med verk av konstnären Viktorija Eksta på Cigarrvägen 13. Konstverk av Viktorija Eksta kommer även att visas tillsammans med Ami Kohara verk på Atelier 123. Dessa två överlappande utställningar i två angränsande rum för konst i Hökarängen är ett resultat av en diskussion mellan Ami Kohara och Viktorija Eksta som resulterade i att de skapade nya konstverk specifikt inspirerade av varandras arbeten.

Vernissage på lördag den 30e augusti Kl 19.00-21.00.
Atelier 123, Piprensarvägen 8, 123 57, Hökarängen.
Utställningen pågår t.o.m. den 7e september.
För att planera ditt besök, kontakta Atelier 123.

————————————————————————————————————

We at Atelier 123 are delighted to present a new work by Ami Kohara.

In her work entitled R/L E/I/Y A, Kohara exhibits the process of investigating and experiencing a given space in the form of a sound installation.

In this new work, Ami Kohara presents traces of personal intimate moments and experiences as they intermingle with traces of the lives of others and the flow of seemingly insignificant events that envelop us on a daily basis. An initial illusive sense of silence gives way to all the slight and quiet sounds of simply being in a room. The sounds of the body – breathing, a rumbling stomach, – clash with the sounds of a heated quarrel in the neighbouring apartment and loud singing to rock music. While trying to ignore the sounds seeping in to the room from outside, the internal sounds of the body seem to become magnified and displaced. Thoughts focus on the optimal amount of silence for the living environment.

The work takes as its point of departure, the artist’s thoughts about the importance of silence for being able to be alone, determined to not be unduly influenced by things outside herself. The will to make a space one’s own to the extent that one can keep at bay all judgmental thoughts, social pressures or other kinds of external influences.
But the sounds made by one’s own body seem to take on a role in this thought process, as if the body has its own peculiar way of thinking and expressing itself. By interrupting the search for stillness, the body seems to want to say that this longing for solitude and stillness is impossible or an incorrect way of thinking.

The acts of concentrated listening and focused stillness create a specific physical understanding and experience of one’s own body and of the given architectural space it occupies. Whilst creating R/L E/I/Y A, Kohara shared and navigated the given space together with another cohabitant: a cat. The sudden and intimate relationship that formed with the cat evolved into a kind of tool with which to measure the space. The quiet interaction with the cat introduced another framework to relate to when occupying the space. The sounds the cat makes mingling with the sounds of the artist’s body and the sounds of the room.

There is a vast range of perceptions of any given moment or event. Multiple descriptions and references to any given moments exist simultaneously, and function as distortions of one another. To simply “be” in a space is not an altogether simplistic and monotonous action. Quiet and stillness amplify the confluence of thoughts and memories with the random turning of external events, creating an intricate weave of new moments, sparkling ephemeral events, with all the simultaneous magnitude and slightness of dust motes floating in sunlight.

The work R/L E/I/Y A presents the audience with the experience of the physicality of the body and the experience of an architectural space, and the question of how or if it is possible or desirable to relate these experiences through language. The cat can be related to as a roommate of sorts; breathing, purring, making sounds, taking up space, another body whose actions are to be related to in much the same way as the artist relates to her own. But the cat is also something of a guide to the space, its habits and actions serving as a set of reference points to the space, but ones that are not weighed down with the meanings and implications of language.

Ami Kohara’s exhibition at Atelier 123 takes place at the same time as an exhibition of works by artist Viktorija Eksta at Cigarrvägen 13. A work by Viktorija Eksta will be shown alongside Ami Kohara’s work at Atelier123. These two overlapping exhibitions at two neighbouring art spaces in Hökarängen are the result of Ami Kohara and Viktorija Eksta making new art works specifically inspired by each other’s work.

Exhibition opening on Saturday the 30th of August 19.00-21.00.
Atelier 123, Piprensarvägen 8, 123 57, Hökarängen.
The exhibition will continue until the 7th september.
To plan your visit, contact Atelier 123.

Please Don’t Make Hökarängen Cooler – Bokrelease / Book launch!

Atelier 123, Piprensarvägen 8, Hökarängen

Uppdatering! Tyvärr är bokreleasen den 22 Mars 2014. 15.00 – 19.30 inställd!
På grund av ett stort misstag hos tryckeriet, har vi fått en felaktig upplaga av boken. Vi väntar en ny leverans av böcker den 28/3 och först då när vi har kontrollerat upplagans kvalité, kommer vi att släppa boken. Vi återkommer med ett nytt datum för bokreleasen så fort som möjligt.

Please Don’t Make Hökarängen Cooler!
Boken är resultatet av ett samarbete mellan de boende i Hökarängen, Atelier 123,
Aiko Kubo, Stephanie Wiegner och Weng Cho Jui. 

Boken kommer att finnas till priset 140 kr inkl moms. Upplagan är enbart 200 exemplar, Vi kan inte ta emot betalning via kort så ta med kontanter, och gärna jämna pengar.

bokrelease bild 1 (kopia)

Känner du dig hemma i Hökarängen?

‘Please Don´t Make Hökarängen Cooler’ är ett konstprojekt som ägde rum i Hökarängen i april 2013. Projektet växte fram ur konstnären Aiko Kubos månadslånga ateljévistelse på Atelier 123.

Hur skapar vi en känsla av tillhörighet för platsen där vi bor? Hur befästs denna känsla med tiden? Tillhörighet kan vara något som vi tar för givet. När vi har bott in oss på en plats kanske slutar vi att uppleva den på ett aktivt sätt. Aiko Kubo samarbetade med fotografen Stephanie Wiegner för att skapa ett projekt som syftade till att greppa en vardaglig känsla av området. Opinionsundersökningar, längre intervjuer och besök i människors hem, lokala butiker och pubar resulterade i en mängd forskningsmaterial som undersökte människors känsla av anknytning till Hökarängen. Berättelser samlades i takt med att de presenterade sig, var och en ledande till nästa som länkar i en kedja. Dessa berättelser och bilder utgör ett arkiv över en specifik tidpunkt och blir en del av Hökarängens historia.

Aikos ateljévistelse resulterade i en installation av temporära skulpturer och en serie gruppfotografier. Skulpturerna är gjorda av föremål som lånats från deltagarna och som representerar varje persons egen uppfattning om hemmet. Gruppfotografierna dokumenterar skulpturerna tillsammans med föremålens ägare. Både de enskilda fotograferingarna med de tillfälliga skulpturerna och slututställningen på Atelier 123 gav upphov till möten och samtal mellan människor i Hökarängen som aldrig hade träffats tidigare.

Den här boken presenterar intervjuer, berättelser och bilder som inte inkluderades som en del av installationen på Atelier 123. Den här boken talar om idéer om hemmet och dokumenterar unika upplevelser och minnen från Hökarängen, som samlats in från de boende och från människor som arbetar i området. Fotografierna dokumenterar områdets blandning av människor, interiörer, landskap och arkitektur.

—————————————————————————————–

Do you feel at home in Hökarängen?

‘Please Don´t Make Hökarängen Cooler’ is an art project that took place in Hökarängen in April 2013. The project grew out of artist Aiko Kubo´s month-long studio residency at Atelier 123.

How do we become attached to the places in which we live? How does this attachment form over time? Attachment might be something we take for granted. We might overlook it, ‘overfeel’ or ‘oversmell’ it. Aiko Kubo collaborated with photographer Stephanie Wiegner to create a project that aimed to grasp an everyday sense of the suburb. Street surveys, longer interviews, and visits to peoples’ homes, local shops and pubs resulted in a body of research that examined people´s feeling of attachment to Hökarängen. Stories were collected as they presented themselves, each one leading to the next like links in a chain. These stories and images comprise an archive of a specific moment in time and become part of the history of Hökarängen.

The residency resulted in an installation of temporary sculptures and a series of commemorative group photographs. The sculptures are made of objects borrowed from the participants that represent each person’s own idea of home. The group photographs document the sculptures together with the owners of the objects. Both the individual photoshoots with the temporary sculptures the final exhibition at Atelier 123 gave rise to meetings and conversations between people in Hökarängen who had never met before.

This book presents interviews, stories and images, which did not appear as a part of the installation. This book talks about ideas of home, and documents unique experiences and memories of Hökarängen, collected from local residents and from people who work in and around the area. The photographs document the area’s mix of people, interiors, landscape and architecture.

Atelier 123 & Constellation projects presenterar Let’s Pretend We Live Here

1375047_10100137940483322_1466112034_n

Let’s Pretend We Live Here

Vernissage 25 oktober 2013, kl 17.00 – 21.00
Hökarängen, Stockholm

Atelier 123 / Cigarrvägen Tretton / KonstapoteketLokalrätten

Constellation Projects har glädjen att presentera utställningen Let’s Pretend We Live Here med konstverk av Asbjørn Skou, Silvia Ospina, Carl-Oskar Linné, Marius Moldvær och Jakob Krajcik.

Bland ett flertal diskussioner om stadsplanering och konstens roll i det offentliga rummet, har de medverkande konstnärerna valt att placera sina verk inom den arkitektoniska psykosfären – imaginära platser, icke-platser, och framtider som kunde ha framkommit.

Let’s Pretend We Live Here avslöjar att stadsmiljön agerar som både en aktiv kraft och som en scen där man verkar på. Med tanke på 60-talets psykogeografin och 1800-talets flâneur, Skou, Ospina, Linné, Modvaer och Krajcik vardera ifrågasätter vår uppfattning om stadsmiljön. Speglade världar obehagligt bekanta men platslösa platser och igenkännbara monument som nu blivit ruiner beskriver den psykologiska spänningen mellan stadsbilden och dess medborgare. Let’s Pretend We Live Here låter oss titta närmare på fantasins roll i konstruktionen samt dekonstruktionen av vår bild av staden.

Som en övning i kreativ och institutionella samarbete, utställningen kommer att öppna samtidigt den 25:e oktober i fyra olika lokaler i Hökarängen, Stockholm. Rörelse mellan utställningslokalerna är en viktig del av utställningskonceptet. Atelier 123 ställer ut UNSITE, en video och collageinstallation av den danske konstnären Asbjørn Skou. Cigarrvägen Tretton har PAPPERHUS på plats, en serie arkitektoniska skulpturer av svenska konstnären Jakob Krajcik. I Konstapoteket visas NOMADEN, ett videokonstverk av Berlin/Köln-baserade konstnären och koreografen Silvia Ospina. Lokalrätten presenterar REAL WORLD OR PLACES THAT DON’T EXIST, en installation av Carl-Oskar Linné & Marius Moldvær, i en café miljö.

Med serien Constellation Projects, vill curatorer Sally Müller och Heather Jones utforska och testa gränserna mellan kollaborativa, curatoriella och kreativa processer, och även experimentera med icke-traditionella utställningsformer.

Let’s Pretend We Live Here

Opening October 25th 2013, 5 – 9 p.m.
Multiple locations in Hökarängen, Stockholm

Atelier 123 / Cigarrvägen Tretton / Konstapoteket / Lokalrätten

Constellation Projects is proud to present Let’s Pretend We Live Here, an exhibition featuring the work of Asbjørn Skou, Silvia Ospina, Carl-Oskar Linné, Marius Moldvær and Jakob Krajcik. 

Amidst the proliferation of urban planning seminars and discussions of art’s role in the public sphere, the artists presented here choose to locate their work in the architectural psychosphere; imaginary spaces, non-places, and futures that could have been.

Let’s Pretend We Live Here reveals the urban environment to be both an active force and a stage to be acted upon. With nods to psychogeography and 19th century flâneur, Skou, Ospina, Linné, and Moldvær and Krajcik each question our perception of the urban environment. Mirrored worlds, eerily familiar but placeless sites, and recognizable landmarks-turned-ruins all describe the psychological tension between cityscape and inhabitant. Let’s Pretend We Live Here offers a closer look at the role of the imaginary in the construction and deconstruction of our image of the city.

As a practice in creative and institutional collaboration, the exhibition will open simultaneously at four different but nearby locations in Hökarängen, Stockholm on October 25th, 2013. Movement between the project rooms is a critical component of the exhibition. Atelier 123 will host UNSITE, a video and collage installation by Danish artist Asbjørn Skou. Cigarrvägen Tretton will feature PAPPERHUS, a series of architectural sculptures by Swedish artist Jakob Krajcik. Konstapoteket will show NOMADEN, a video work from Berlin/Cologne-based artist and choreographer Silvia Ospina.
Lokalrätten presents REAL WORLD OR PLACES THAT DON’T EXIST by Carl-Oskar Linné & Marius Moldvær in a popular cafe setting.

Within the series Constellation Projects, curators Sally Müller and Heather Jones strive to inspect and test the boundaries of collaborative curatorial and creative processes, as well as experiment with and challenge the expected exhibition format.

Finissage Human Nature ? Pt 2

Attachment-1-1

Lördag 19 oktober, 18.00 – 21.00, Atelier 123.

En hel måncykel har snart passerat sedan ritualen som inledde projektet Human Nature ? Pt 2 utfördes.

Septembers skördemåne lämnar nu plats för oktobers blodmåne eller jaktmåne.

För att avsluta Geraldine Hudsons konstprojekt Human Nature ? Pt 2 bjuder vi nu in till en finissage på lördag kväll.

Human Nature ? Pt 2 har tagit olika former och har utvecklas och vuxit under utställningsperioden.

Välkommen till Atelier 123 kl 18.00 då vi presenterar utställningen Human Nature ? Pt 2 i dess slutgiltiga form.

“I detta projekt, driver Geraldine Hudson oss att undersöka vilken roll ritual kan spela i våra dagliga liv, och ger oss möjlighet att återupptäcka och återuppfinna äldre rituella traditioner. Oavsett om vi är fast övertygade om modernitetens obestridliga giltighet eller förkastar den för att vi hellre vill romantisera “skriet från den vilda naturen”, kan en färsk perspektiv på rituella traditioner ge oss möjlighet att staka ut vår egna individuella väg, tillåta oss att lämna den väl upptrampade vägen av förutfattade meningar och slå ut i det okända. En kulturell separation mellan människor och naturen har varit fast cementerade i vår tid. Med tanke på att många försök att motverka detta fenomen strävar efter en föreställd ursprungstillstånd som i sig är en artificiell konstruktion, kan värdet av ritualen vara att möjliggöra skapandet av flexibla individuella modeller för att närma sig naturen”.

————————————————————————————–

Lördag 19 oktober, 18.00 – 21.00, Atelier 123.

A whole lunar cycle will soon have passed since the ritual that marked the beginning of Human Nature? Pt 2 was carried out.

The Harvest moon of September will soon be replaced by the blood moon or hunters moon of October.

To mark the end of Geraldine Hudson’s project Human Nature ? Pt 2, we are now inviting you all to a finissage event on Saturday evening.

Human Nature? Pt 2 has taken a variety of forms and developed and grown throughout the exhibition period.

Welcome to Atelier 123 at 18.00 when we will present the exhibition in its final form.

“In this project, Geraldine Hudson pushes us to examine what role ritual might play in our daily lives, and presents us with the possibility of rediscovering and reinventing older ritual traditions. Whether we are firmly convinced of the unquestionable validity of modernity or reject it in favour of romanticizing “the call of wild nature”, a rediscovery of ritual traditions may offer us the possibility of staking out our own individual path, allowing us to leave the well-trodden road of preconceived ideas and strike out into the unknown. A cultural separation between people and the natural world has been firmly cemented in our time. Given that many of the attempts to reverse this strive towards an imagined original state of purity that is in itself an artificial construct, the value of ritual might be to allow for the creation of flexible individual models for approaching the natural world”.

Geraldine Hudson & Atelier 123 presenterar Human Nature ? Pt 2

Image

Geraldine Hudson är konstnär baserad i Hökarängen. Hon är den drivande kraften bakom projektrummet Konstapoteket.

Human Nature ? – Del 2 , Ritual

“En process eller ett antal handlingar som vidtas i en viss sekvens, ofta vid specifika religiösa eller högtidliga tillfällen – Tillsammans med symboliska föremål får dessa handlingar ett starkt betydelse i andliga sammanhang”.

Du är inbjuden att delta i en kvällsritual. Detta kommer att ske på lördag den 21 september, utomhus mellan klockan 19.00 och 20.00. Därefter kommer vi att återvända till Atelier 123 för att öppna utställningen.

Ta med varma kläder, bekväma skor för en kort promenad, och ett öppet sinne.

Vi kommer att be er att stänga av all elektronisk utrustning eftersom det kan störa evenemanget . Vi samlas utanför Konsthall C vid 19.00 – vi kommer att lämna platsen omgående vid 19:15 .

Human Nature ? Pt 2 är Geraldine Hudson första soloprojekt i Skandinavien. Bestående omväxlande av performance, fotografi och installation, kan projektet som helhet ses både som en hyllning och lekfull kritik av idén om esoteriska ritualer. Det skenbara motsägelsen av detta Janus-perspektiv kan bidra till att skapa en plats för verklig eftertanke och öppet tänkande.

Öppningsevenemang på Atelier 123 lördag den 21 september 2013 från 19.00 till 21.00 .
Öppettider därefter kommer att variera. För att planera ditt besök kontakta Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-post finbarrosato@hotmail.com. Ring Finbar på 0702448391 eller kontakta Geraldine på konstapoteket@gmail.com

——————————————————————–

Human Nature ? – part 2, Ritual

“A process or set of actions undertaken in a particular sequence, often for a specified religious or solemn occasion – in a spiritual context, these actions along with symbolic objects are strongly imbued with meaning”.

You are invited to take part in an evening Ritual. This will take place   on Saturday the 21st of September, outdoors, between the hours of 19.00 and 20.00. After this we will return to Atelier 123 to open the exhibition.

Please bring warm clothing, comfortable shoes for a short walk and an open mind.

We will ask you to switch off all electronic devices as this may interfere with the event. We will assemble at the steps of Konsthall C at 19.00 – we will leave promptly at 19:15.

Human Nature? Pt 2 is Geraldine Hudson’s first solo project to be presented in Scandinavia. Consisting variously of performance, photography and installation, the project as a whole can be seen as a simultaneous exaltation and playful criticism of the idea of esoteric ritual practice. It is in the seeming contradiction of this Janus-faced perspective that a space for real reflection and open thought might be formed.

Opening event at Atelier 123 on Saturday the 21st September 2013, 19.00 – 21.00.
Opening hours thereafter will vary. To plan your visit contact Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-mail finbarrosato@hotmail.com. Call Finbar on 0702448391 or contact Geraldine at konstapoteket@gmail.com

————————————————————————————

Vardagen i västeuropeiska samhällen styrs ofta av krafter bortom vår omedelbara kontroll. De rutiner och regler som vi lever efter är ofta inte något vi vi har skapat själva. Valfrihet har blivit något av en mantra för den moderna världen, men de val vi ställs inför framstår allt oftare som begränsande snarare än befriande. Den smala uppsättning normativa livsstilsval som har blivit status quo för dagen skiftar och ändras till viss del på en regelbunden basis för att ge sken av att vi rör oss framåt och utvecklas med sikte på hägringen av en mer upplyst morgondag. Dock verkar våra samtida liv i det post-industriella samhället erbjuda mindre och mindre möjlighet till reflektion och ännu mindre utrymme för någon betydelsefull enskild handling eller uttryck. Vardagens alla små handlingar kan ses som en uppsättning ritualer som vi följer slaviskt. Men har de någon verklig betydelse för oss? Hjälper de och stjälper de oss i vår utveckling?

Behöver vi hitta nya ritualer? Ska vi försöka återupptäcka och omvärdera forna tiders rituella traditioner? Borde vi överge vår dagliga kommunikation med modernitetens mångfasetterade nätverksgudar och leta efter äldre mysterier? Geraldine Hudson har skapat ett nytt projekt för Atelier 123 med titeln Human Nature ? Pt 2 där hon undersöker människans behov av att använda sig av olika rituella former. I hennes konstnärskap har Hudson väckt frågor om autenticitet, ursprungsbeteckningar och kulturella normer. Human Nature ? Pt 2 kommer att ta olika former och kommer att utvecklas och växa med tiden. Med början i ett evenemang på en hemlig plats i Hökarängen, fortsätter projektet att utvecklas med en storskalig installation på Atelier 123 och ett avslutande evenemang en månad senare .

I detta projekt, driver Geraldine Hudson oss att undersöka vilken roll ritual kan spela i våra dagliga liv, och ger oss möjlighet att återupptäcka och återuppfinna äldre rituella traditioner. Oavsett om vi är fast övertygade om modernitetens obestridliga giltighet eller förkastar den för att vi hellre vill romantisera “skriet från den vilda naturen”, kan en färsk perspektiv på rituella traditioner ge oss möjlighet att staka ut vår egna individuella väg, tillåta oss att lämna den väl upptrampade vägen av förutfattade meningar och slå ut i det okända. En kulturell separation mellan människor och naturen har varit fast cementerade i vår tid. Med tanke på att många försök att vända denna strävan mot en föreställd ursprungstillstånd som i sig är en artificiell konstruktion, kan värdet av ritualen vara att möjliggöra skapandet av flexibla individuella modeller för att närma sig naturen.

The daily lives lived by individuals in contemporary western European societies are often governed by forces beyond our immediate control. The routines and rules we live by are often not of our own making. Freedom of choice has become something of mantra for the modern world, yet the choices we are presented with seem more and more often to be limiting rather than liberating. The narrow set of normative life choices that have become the status quo of today shift and alter slightly on a regular basis to give the sense that we are progressing and evolving towards the mirage of a more enlightened tomorrow. However, contemporary life in post-industrial society seems to offer less and less opportunity for reflection and even less space for any real individual action or expression. All the minutia of daily life could be conceived as a set of rituals that we adhere slavishly to. But do they hold any real meaning for us? Do they help us to grow or do they simply keep us in a state of arrested development?

Do we need to find new rituals? Should we attempt to rediscover and re-evaluate the ritual traditions of times gone by? Should we abandon our daily communications with the many faceted network deities of modernity and go looking for older mysteries? Geraldine Hudson has created a new project for Atelier 123 entitled Human Nature? Pt2 in which she examines the human need to engage with various ritual forms. Through much of her artistic practice, Hudson has raised questions about authenticity, concepts of origin, and cultural norms. Human Nature? Pt2 will take a variety of forms and will develop and grow over time; starting with a public event at an as yet undisclosed location in Hökarängen, continuing with the evolution of a large-scale installation at Atelier 123 and culminating in a closing event a month later.

In this project, Geraldine Hudson pushes us to examine what role ritual might play in our daily lives, and presents us with the possibility of rediscovering and reinventing older ritual traditions. Whether we are firmly convinced of the unquestionable validity of modernity or reject it in favour of romanticizing “the call of wild nature”, a rediscovery of ritual traditions may offer us the possibility of staking out our own individual path, allowing us to leave the well-trodden road of preconceived ideas and strike out into the unknown. A cultural separation between people and the natural world has been firmly cemented in our time. Given that many of the attempts to reverse this strive towards an imagined original state of purity that is in itself an artificial construct, the value of ritual might be to allow for the creation of flexible individual models for approaching the natural world.

copy/copy – an exhibition of transference

image

Atelier 123 och Constellation Projects är stolta att presentera copy/copy, en kollaborativ utställning med verk av konstnären Cecilia Hultman (Stockholm) och konstnären och skribenten Matthew Alexander King (Kapstaden). Hultman och King utgår från samlandet och kopierandet av information och intryck i sina försök att nå alternativa beskrivningar av världen, såväl sociala, geografiska och personliga. De två konstnärerna närmar sig ämnet från olika perspektiv och med olika konstnärliga uttryck, men arbetar båda med ett konceptuellt förhållningssätt till konsten.

Matthew Alexander King är konstnär och skribent baserad i Kapstaden, vars arbete ofta presenterar misslyckanden och förvrängningar som konstnärliga gester. I copy/copy presenteras Kings pågående projekt Notes Towards Making Work. En serie texter som innefattar verkliga anteckningar om att skapa verk, insamlade citat, vaga dagboksutdrag, aforistiska uttalanden, och mer därtill. Verket försöker artikulera den intellektuella processen i skapandet av konst, samtidigt som det antyder att denna artikulation inte är fullt möjligt.

Stockholms-baserade konstnären Cecilia Hultman är djupt engagerad i avteckningen och omtolkningen som varje avbildning och översättning innebär. Hon är främst intresserad av direkta representationer och förhållandet mellan språk och teckning som ett poetiskt sätt att se på verkligheten. I copy/copy har konstnären samlat fysiska hörn av olika slag och från olika sammanhang, vilka hon förenat i en teckningsinstallation, i form av avtecknade blyertsversioner, med precision och skärpa.

Utställningen copy/copy undersöker transkription och reproduktion som självständiga konstverk och delar av konstnärliga processer. Utställningen fungerar som en reaktion mot den prevalenta föreställningen om konstnären som ett ensamt geni och istället strävar efter att lyfta fram de många inspirationskällor, samtalstrådar och informella samarbeten som bidrar till merparten av all konstnärlig produktion. Kopiering och upprepning leder alltid till att något nytt skapas. Utställningen utvecklades genom månader av samtal och korrespondens, och presenterar en installation bestående av anteckningar, teckningar och samtalsfragment. Copy/copy beskriver en djup utforskning av språket, föremålens språk, samt överföring av kunskap.

Hultman och King, som bor och arbetar i geografiskt motsatta lägen, presenterades för varandra via e-post och uppmuntrades att delta i en dialog om kopiering och utbyten av idéer och vilken betydelse detta har för deras arbeten. Förutom de utställda verken, kommer projektet att fungera som en plattform för att främja och fortsätta denna diskussion, och för att skapa en publikation med bidrag och uttalanden från inbjudna konstnärer, curatorer och gäster. Publikationen kommer att färdigställas efter utställningens slut.

Curatorerna för utställningen copy/copy är Sally Müller och Heather Jones och projektet skapades i samarbete med Finbar Krook Rosato från Atelier 123. Copy/copy är en del av den fortlöpande projektserien Constellation Projects, där Sally Müller och Heather Jones strävar efter att inspektera och testa gränserna för kollaborativa curatoriella och kreativa processer. Constellation Projects ämnar experimentera med och utmana det gängse utställningsformatet.

copy/copy är det första projektet i en planerad serie och därmed en katalysator för framtida samarbeten. copy/copy presenterar verk av två unga konstnärer, samtidigt som projektet lyfter fram delar av en dialog mellan konstnärer, konstverk och utställningar.

Vernissage kl 17.00 – 21.00, fredag den 3 maj 2013. 
Öppettider därefter varierar. För att planera ditt besök, kontakta Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-post finbarrosato@hotmail.com eller ring oss på telefon 0702448391.

Utställningen pågår t.o.m. den 28e maj
————————————————

Atelier 123 and Constellation Projects is proud to present copy/copy, a collaborative exhibition between Swedish artist Cecilia Hultman and Cape Town-based artist and writer Matthew Alexander King. Hultman and King use the act of collecting and copying to attempt to reveal truths about the worlds around them- be they social, geographic or personal. Approaching subject matter from very different cultural entry points, the artists use similar conceptual and creative processes to make visible aspects of life often left unnoticed.

Matthew Alexander King is an artist and writer based in Cape Town whose work often presents failure and misrepresentation as an artistic gesture. copy/copy will present King’s ongoing project Notes Towards Making Work. It is essentially a series of texts comprising: actual notes about making work, gathered quotations, vague diaristic extracts, aphoristic statements, and more besides. These texts are presented each on an A4 piece of paper, which in turn are presented in a tightly spaced grid. The offered information is over‐whelming and immersive. The work attempts to articulate the intellectual process of making art, while at the same time suggesting that this articulation is not entirely possible.

Cecilia Hultman is a Stockholm‐based artist deeply engaged in the act of drawing and the reinterpretation of found material. She is primarily interested in direct representation and the relationship between language and drawing. Hultman’s work examines language use and word choice in expression, and makes connections with the aspects of choice and repetition inherent in the drawing process. Both are means of translation. In copy/copy the viewer will see the artist’s ‘notations’ on the physical world, embodied by texts and objects, represented in her extremely accurate pencil drawings.

copy/copy examines the role of transcription and reproduction in artwork both as artistic process and final form. The exhibition serves as a reaction against the still prevalent notion of the artist as isolated genius and instead seeks to highlight the multiple inspirational sources, conversational strands, and informal collaborations that contribute to the majority of artistic production. Through the act of copying, something new is always made. Evolving through months of conversation and correspondence, the exhibition presents an installation of notes, drawings, and conversational fragments. copy/copy describes a deep exploration of language, the languages of things, and the transferability of knowledge.

Hultman and King, who live and work in geographically opposed locations, were introduced via email and encouraged to engage in a dialogue about the role of copying and the sharing of ideas within their work. In addition to the presented artworks, the exhibition serves as a platform to further this discussion through the collaborative creation of a publication by the same name, with contributions from invited artists, curators, and guests. The publication will be printed after the closing of the exhibition.

copy/copy is curated by Sally Müller and Heather Jones in collaboration with Finbar Krook Rosato of Atelier 123. Within the series Constellation Projects, curators Sally Müller and Heather Jones strive to inspect and test the boundaries of collaborative curatorial and creative processes, as well as experiment with and challenge the expected exhibition format.

copy/copy is the initial project and thereby the catalyst for future collaborative ventures. copy/copy desires not only to present the work of two emerging artists, but also highlight the strands of dialogue between artists, artwork, and exhibition.

Opening 17.00 – 21.00, Friday the 3rd May 2013. 
Opening hours thereafter may vary. To plan your visit contact Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-mail finbarrosato@hotmail.com or call us on 0702448391.

The exhibition will continue until the 28th of May.

Vernissage! Aiko Kubo – projekt Please Don’t make Hökarängen Cooler

aiko-kuba-wordpress-image

Finbar Rosato, Maria Andersson och Aiko Kubo hälsar er välkomna att besöka och delta i Aiko Kubos projekt Please Don’t make Hökarängen Cooler som kommer att äga rum på Atelier 123 under april månad 2013.

En teckning i blyerts på papper blev utgångspunkten för konstnären Aiko Kubos projekt Please Don’t make Hökarängen Cooler. Aiko Kubo arbetade på en enda teckning i flera veckor, en avbildning av ett rum i hennes hem. I takt med att teckningen utvecklades och förändrades genom konstnärens arbetsprocess, kände hon att kvaliteterna hos själva rummet som hon skildrade förändrades över tiden, och hon upplevde rummet som en helt annan typ av plats vid varje enskild tillfälle hon arbetade med teckningen. Detta var början till en tankeprocess om platserna vi kallar för hem. Efter att ha bott i Sverige i mer än två år har projektet uppstått ur konstnärens upplevelser, känslor och förståelse av Stockholm som en stad, Sverige som land, och “hem” som en plats och idé.

Projektet har skapats specifikt för Hökarängen. Även om hon inte är bosatt i Hökarängen började Aiko Kubo utforska området på grund av hennes omedelbara känsla av anknytning till platsen och på grund av möjligheten att arbeta med Atelier 123 som ligger i bostadsområdet kring Tobaksvägen. Aiko Kubos förkärlek för Hökarängen grundar sig inte i folkhemsnostalgi, en omvärdering av områdets modernistiska arkitektur eller den senaste utvecklingen av kulturella projekt. Aiko Kubo är intresserad av förhållandet mellan invånarna och deras hem. Ursprungen till en känsla av tillhörighet kan finnas i de enkla sakerna som tas för givet och förbises. De små händelser som äger rum i staden och oftast glöms bort är de som utgör platsens historia. Det är dessa händelser som Aiko Kubo vill undersöka.

För de människor som flyttade in när husen var nybyggda, kan Hökarängen ha känts som en sorts ”icke-plats”. Husen kan i början ha haft en aura av att vara kliniska och standardiserade; arkitektens planritningar och design kan ha kastat en lång skugga över de människor som gjorde området till sitt hem. Hökarängen har fått sin känsla av “plats” över flera generationer och via olika inflyttningsvågar. Vissa av de människor som idag ser Hökarängen som sin hemort har bott i området hela sina liv medan andra har flyttat dit som vuxna och bott där ett fåtal år. Det är dessa människors historier som Aiko Kubo vill höra.

Aiko Kubo arbetar med ett pågående projekt med titeln “Making memories”. Hon arbetar med att skapa föremål som uttryck för personliga minnen av vardagliga händelser. Syftet med projektet är att se hur konstnären utvecklar en känsla av tillhörighet med de platser hon befinner sig i. Olika aspekter av projektet “Making memories” kommer att presenteras på Atelier 123, med syfte att visa förhållandet mellan två olika aktiviteter på två olika platser, en som är intimt bunden med konstnärens eget hem och en som tar form genom detta projekt i Hökarängen.

Möten och utbyten med Hökarängenbor kommer att vara en lika viktig aspekt av detta projekt som skapandet och presentationen av konstföremål. Aiko Kubo vill träffa så många människor i alla åldrar och bakgrunder med anknytning till Hökarängen och be dem att aktivt delta i sin arbetsprocess. Under april månad kommer Atelier 123 fungera både som Aiko Kubos ateljé och utställningsrum. Under hela den tid som projektet pågår och med början vid öppningskvällen, kommer Aiko Kubo att be alla besökare att dela med sig av sina erfarenheter av platserna där de bor, minnen och tankar om hem, och känslor av engagemang och tillhörighet. Detta kan ske i form av skriftliga berättelser, ljudinspelningar, teckningar eller föremål. Besökarna ska känna sig fria att bidra vad de vill på sitt besök till projektrummet Atelier 123. Besökare kan ta med sig något som de redan har förberett eller tänkt igenom, såsom små föremål som kan lånas ut till konstnären under projektets gång, eller berättelser och teckningar som kan utföras eller spelas in vid besök på Atelier 123.

Vernissage kl 17.00 – 21.00, fredag den 5 april 2013. Finissage kl 17.00 -21.00, fredag den 26 april 2013.

Öppettider varierar. För att planera ditt besök, kontakta Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-post finbarrosato(@)hotmail.com eller ring oss på telefon 0702448391.
———————————————————————————————–

Finbar Rosato, Maria Andersson and Aiko Kubo welcome you to visit and take part in Aiko Kubo’s project Please Don’t make Hökarängen Cooler which will take place at Atelier 123 during the month of April 2013.

An observational drawing in pencil on paper became the starting point for artist Aiko Kubo’s project Please Don’t make Hökarängen Cooler. Aiko Kubo worked on one single drawing for several weeks, an image depicting a room that she lives in. As the drawing developed and changed through the artist’s working process, she felt that the quality of the space she was depicting changed over time, experiencing the room as a different kind of space on each occasion. Having lived in Sweden for more than two years, this project has arisen from the artist’s experiences, feelings and understanding of Stockholm as a city, Sweden as a country, and ‘home’ as a place and idea.

This project has been created specifically for Hökarängen. Although she is not resident in Hökarängen, Aiko Kubo started doing research in the neighbourhood because of her immediate sense of attachment to the place and because of the possibility of working with Atelier 123, located in the middle of the residential area around Tobaksvägen. Aiko Kubo’s fondness for Hökarängen does not lie in a nostalgic view of the Swedish “Folkhem”, a reappraisal of the area’s modernist architecture or in the recent development of cultural projects in the area. Aiko Kubo is interested in the relationship between inhabitants and their homes. The roots of attachment might be located in the simple things that are taken for granted and overlooked. The small events that take place in a town and are often immediately forgotten are those that make the history of this place. It is these events that Aiko Kubo wants to investigate.

For the people who first moved in when the houses were newly built, Hökarängen may have had a feeling of placelessness. The houses may initially have had an aura of being clinical and standardized, the architect’s blueprints and designs casting a long shadow over the people who made these areas their homes. Hökarängen has gained its sense of ‘placeness’ over several generations. The people who see Hökarängen as their hometown may have lived in the area all their lives or may have moved there as adults and lived there only a few short years. It is these people’s stories that Aiko Kubo wants to hear.

Aiko Kubo works with an on-going project entitled ‘Making memories’, through which she intentionally works to create objects as manifestations of personal memories of everyday events. The aim of the project is to see how the artist becomes attached to the places she finds herself in. The ‘Making Memories’ project will be presented in various forms at Atelier 123, showing the relationships between two different activities in two different places, one which is intimately connected with the artist’s own home and the other with her work for the project in Hökarängen.

Meetings and exchanges with local residents will be as vital an aspect of this project as the creation and exhibition of art objects. Aiko Kubo wishes to meet as many people of all ages and backgrounds with a connection to Hökarängen and to ask them to actively participate in her working process. During the month of April, Atelier 123 will function both as Aiko Kubo’s studio and exhibition space. For the duration of the project and beginning on the opening evening, Aiko Kubo will be asking all visitors to share their experiences of where they live, memories and ideas of home, feelings of commitment and attachment. This can be in the form of written stories, audio recordings, drawings, or objects. Visitors should feel free to contribute what they want upon their visit to the project space. Visitors may bring something that they have already prepared or thought out, such as small objects that can be loaned to the artist for the show, or stories and drawings that can be made or recorded while visiting Atelier 123.

Opening 17.00 – 21.00, Friday the 5th April 2013. Closing event 17.00 – 21.00, Friday the 26th April 2013. Opening hours may vary. To plan your visit contact Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-mail finbarrosato(@)hotmail.com or call us on 0702448391.

Carolina Nylund – Transexotic

transexotic (kopia)Projektet Transexotic av och med konstnären Carolina Nylund behandlar internationella stereotyper, specifikt idén om “den andre” som den projiceras genom den egna personligheten. Till vilken grad tillåter vi och accepterar att våra personligheter, våra identiteter formas delvis genom begränsade tvådimensionella karikatyrer uppfunna av andra externa instanser? Nationalism, patriotism, politik, etnicitet, subkulturell tillhörighet, kön, sexualitet, yrkesval, familj; det finns otaliga faktorer som kan spela en roll i formandet av en identitet och som också kan påverka hur vi betraktas av andra. Och när vi känner den blicken, hur påverkas vi då?

Transexotic är en neologism, ett ord uppfunnen av Carolina Nylund för att beskriva en process hon följer i sitt konstnärskap. Processen innefattar en performativ reaktion till stereotyper genom en närmast teatral omfamning av dem. Konstnären har registrerat de förutfattade meningar som råder om ”den andre” och har därigenom skapat en alter-ego, eller en serie alter-egos genom vilka hon agerar och kommenterar en normativ samhällssyn som exkluderar och förminskar alla människor. Genom denna språkliga uppfinning och dess relaterade performativa roll har Carolina Nylund skapat en egen mytologisk sfär, som kan fungera både som en tillflyktsort från en skev och reaktionär samhällsordning men även som ett slags plattform från vilket hon kan säga sanningen till makten.

Transexotic aktiveras genom skapandet av heterotopiska sammanhang och skeenden. Den konstnärliga handlingen, den performativa rollen manifesteras under fester och middagar där alla deltagare och gäster uppmanas att ta fram sina egna diasporiska minnen och iklä sig en roll som är både nära och avlägsen ”sanningen” om vem de är.

Atelier 123 har samarbetat med konstnären Carolina Nylund i skapandet av ett av stegen i det pågående projektet Transexotic. Nu vill vi önska er varmt välkomna att besöka oss och träda in i stämningen som lagt sig över lokalen efter festen, eller kanske snarare innan den startar upp igen.

Vernissage klockan 18.00 – 21.00, onsdag den 20 mars 2013. Öppettider varierar.  För att planera ditt besök, kontakta Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-post finbarrosato(@)hotmail.com eller ring oss på telefon 0702448391.

Sista matlagningsworkshop med Ami Kohara på Atelier 123

2012-12-01 14.48.36

Atelier 123 välkomnar er att delta i den sista av våra tre matlagningsworkshops på temat “Höstens smak”. Vi börjar kl 13.00, den 8e december på Atelier 123 på Piprensarvägen 8 i Hökarängen. Workshopen kommer att pågå i cirka två timmar.

Deltagare i workshopen bör ta med sig en ingrediens som bidrag till måltiden som ska förberedas. Denna ingrediens ska väljas av deltagaren utifrån temat “höst”, dvs att ingrediensen kan vara vad som helst som påminner deltagaren om deras personliga minnen och tankar om hösten.

OBS! Deltagare måste föranmäla sig till workshoptillfället genom att kontakta Ami Kohara på amikohara(@)gmail.com. Det är av högsta vikt att deltagare informerar Ami Kohara om deras val av ingredienser i förväg!

Detta är även sista chansen att uppleva Ami Koharas utställning 4200 Hökarängsskogen.

———————————————————–

Atelier 123 would like to welcome you to the last of the collaborative cooking workshops with Ami Kohara on Saturday the 8th of December!

The “Taste of Autumn” workshop will begin at 13.00 at Atelier 123 on Piprensarvägen 8 i Hökarängen. The workshop will last for approximately two hours.

Participants in the workshop should bring an ingredient as a contribution to the meal that will be prepared. This ingredient should be chosen according to the theme of “Autumn”, i.e. the ingredient can be anything at all that reminds the participant of their personal memories and thoughts of the autumn season.

IMPORTANT! Participants must sign up to the workshop by contacting Ami Kohara at amikohara(@)gmail.com. It is vital that participants inform Ami Kohara of their choice of ingredient in advance!

This is also the last opportunity to experience Ami Kohara’s exhibition 4200 Hökarängsskogen.